Regulamin warsztatów kulinarnych i degustacji.

REGULAMIN WARSZTATÓW KULINARNYCH ORAZ DEGUSTACJI BOSKO-WŁOSKO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem warsztatów kulinarnych oraz degustacji jest Bosko-Włosko, którego właścicielem jest Bosko-Włosko Marta Czajkowska-Rak, z siedzibą w Katowicach przy ulicy Zabłockiego 52/9, posługująca się numerem NIP: 2220779601 (zwane dalej ,,Organizatorem”).
 2. Internauta, który zdecyduje się na korzystanie z usługi (zwany dalej ,,Uczestnikiem”), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bosko-Włosko, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych/degustacji oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez Bosko-Włosko. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
 3. Każdy uczestnik warsztatów/degustacji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia uczestnika kursu z jego przestrzegania.
 5. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach kulinarnych/degustacji organizowanych przez Bosko-Włosko jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2

INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH I DEGUSTACJACH

 1. Warsztaty kulinarne/degustacje organizowane są w salach kulinarnych dla osób dorosłych lub dzieci pod opieką osób dorosłych (warsztaty dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekuni.
 2. Warsztaty/degustacje odbywają się w salach wskazanych przez Organizatora, przy opisie poszczególnych warsztatów.
 3. Uczestnik zgłaszając udział w warsztatach/degustacjach akceptuje szczegóły dotyczące konkretnych warsztatów/degustacji zaprezentowane w ofercie.
 4. Liczba miejsc na warsztatach/degustacjach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 5. Czas trwania warsztatów/degustacji określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów/degustacji. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów/degustacji, tak aby Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę Uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty/degustację, lub zmienić ich program.
 6. Warsztaty/degustacje mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.
 7. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia warsztatów/degustacji wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, owoce, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem marta.raj@bosko-wlosko.pl
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów/degustacji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych, a Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.

§3

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, CENA I PŁATNOŚĆ

 1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy zgłosić się telefonicznie, e-mailowo oraz podać imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail. Wraz z przekazaniem tych danych następuje wstępna rezerwacja, która jest ważna przez okres trzech dni. Pełna rezerwacja następuje po wpłaceniu pełnej należności na konto Organizatora, podane w opisie warsztatów/degustacji na profilu Facebook www.facebook/boskowlosko oraz na stronie www.bosko-wlosko.pl
 2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za warsztaty/degustację przelewem na konto bankowe Organizatora (w tytule podając nazwę kursu, imię i nazwisko uczestnika): mBank, 21 1140 2004 0000 3302 7852 5444.
 3. O uczestnictwie w warsztatach/degustacji decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 4. Brak wpłaty pieniędzy w wymaganym terminie stanowi domniemanie, że Uczestnik zrezygnował z udziału w warsztatach/degustacji.
 5. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów/degustacji jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty oraz o przyjęciu płatności informacją mailową wysyłaną przez Organizatora.
 6. Cena warsztatów/degustacji jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie www.facebook/boskowlosko oraz www.bosko-wlosko.pl
 7. W cenę wliczony jest koszt warsztatów, produkty spożywcze potrzebne do wykonania potraw objętych programem warsztatów oraz napoje. Ceny podane są w złotych polskich.

§4

REZYGNACJA LUB ODWOŁANIE WARSZTATÓW

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranych warsztatach/degustacji przez Uczestnika, jednak nie później niż 7 dni roboczych przez rozpoczęciem warsztatów, Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji z warsztatów, lecz nie później niż 5 dni roboczych przez rozpoczęciem warsztatów, uczestnik zostaje obciążony kwotą w wysokości 50% jego wartości. Po tym terminie, wpłaty nie podlegają zwrotowi.
 2. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.
 3. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres warsztaty@bosko-wlosko.pl, najpóźniej 1 dzień przez rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo zastępującej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia warsztatów na inny termin, z powodu nie zebrania się minimalnej, określonej przy opisie warsztatów liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Odwołując dane warsztaty/degustacji Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów/degustacji o tej samej bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie trzech dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.

§5

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania warsztatów/degustacji podstawowych zasad higieny.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat/degustację oraz zasad BHP obowiązujących na Sali.
 3. Uczestnik przygotowuje posiłki na własną odpowiedzialność przy użyciu produktów zakupionych w jego imieniu przez Bosko-Włosko.
 4. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadomy, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów/degustacji, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów/degustacji sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 6. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów/degustacji, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *